Srovnání XPS – EPS

travanj 22, 2021by GiasXPS0
EPSvsXPS

Srovnání XPS – EPS

XPS a EPS představují po stránce výroby, ale i po stránce parametrů dvě odlišné skupiny tuhých tepelněizolačních materiálů. Tyto dva typy desek mají odlišné technické vlastnosti.
XPS vyniká: velmi nízkou nasákavostí, velkou pevností v tlaku, nízkým součinitelem tepelné vodivosti, atd. Porovnejme si tyto výhody, abychom dostali úplnější obrázek o parametrech desky

1. Tepelný odpor (R) a součinitel tepelné vodivosti (λ)
1. Tepelný odpor (R) a součinitel tepelné vodivosti (λ) Tepelný odpor (R) a součinitel tepelné vodivosti (λ) se stanovují se zohledněním procesu stárnutí desky. V průběhu hodnocení se provádí nejméně deset měření. Proces stárnutí se simuluje pomocí rozpínajících se plynů s nižší tepelnou vodivostí, než má vzduch, které zůstávají uvnitř extrudovaného polystyrenu po různě dlouhou dobu v závislosti na tloušťce testované desky. Touto technikou je možné simulovat stárnutí za 25 let. Oficiální hodnoty stanovuje výrobce desky přímým měřením odporu a vodivosti, a to hloubkovým i na jejím povrchu. Hodnota odrážející dobu stárnutí se značí jako λprůměr,což znamená průměrný součinitel tepelné vodivosti extrudovaného polystyrenu po dokončení procesu stárnutí.
Metody měření tepelného odporu (R) a součinitele tepelné vodivosti (λ) pomáhá přesně definovat norma SR EN 13164. Speciální normou pro měření tenkých desek je norma SR EN 12667 a deskami s velkou tloušťkou se zabývá norma SR EN 12939.
Všechny výsledné hodnoty jsou uváděny výrobci polystyrenu a lze je snadno najít v brožurách s technickými specifikacemi výrobku, na webových stránkách výrobce a také na štítku výrobku. Výrobce na štítku s označením CE uvede vypočítanou hodnotu součinitele tepelné vodivosti (λ) v souladu s metodou měření uvedenou v normě SR EN 13164. Rozsah součinitele tepelné vodivosti pro XPS desky je 0,030, 0,040 a 0,045 W/mK.
Deska GIAS Grafit XPS má hodnotu λ ≥ 0,030 W/mK.

2. Absorpce vody
Voda poškozuje tepelnou izolaci tím, že proniká do její struktury. To vede jak k přímému poškození materiálu, tak ke ztrátě izolačních vlastností, protože voda vede teplo 25krát lépe než vzduch. Porézní extrudovaný polystyrenový materiál na druhou stranu díky své struktuře s uzavřenými komůrkami odolává vodě i vlhkosti, a proto je spolehlivým řešením pro bezpečnou, dlouhodobou izolaci budov. Voda nemá na tepelnou izolaci vliv, a desky tak zajišťují odpovídající izolaci po celou dobu životnosti budovy.
izolaci po celou dobu životnosti budovy. Díky této své vlastnosti poskytují XPS desky důležitou výhodu při specializovanějším použití. XPS desky například díky svým hydroizolačním vlastnostem zajišťují řešení s dlouhou životností u terasových střech s obrácenou skladbou. Při použití k opláštění vnějších zdí budovy jsou XPS desky odolné vůči vodě za všech podmínek a jsou konstruovány tak, aby odolaly trvale nepříznivému počasí a střídavému zmrazování a rozmrazování a přitom si zachovaly svou pevnost v tlaku po celou dobu životnosti budovy a své izolační schopnosti během celé své životnosti.

3. Faktor difuzního odporu (µ) – neboli tzv. schopnost dýchat
Parametr µ definuje odpor proti difuzi vodní páry v porovnání s odporem vzduchu a stanoví množství par, které projde určitou plochou za standardizovaných časových, teplotních a vlhkostních podmínek a při určité standardizované šířce zkoušeného materiálu.
Difuze, ke které dochází u zdí budovy, obecně označovaná jako schopnost zdi dýchat, je definována parametrem µ u každého stavebního materiálu. Každý má svou hodnotu koeficientu difuze vody.
Extrudované polystyrenové materiály mají díky svému zvýšenému odporu proti difuzi vodní páry hodnotu parametru, která je optimální pro jejich různá použití.
Porovnání hodnot µ viz níže:

µvzduch = 1
µminerální plsť = 1
µEPS = 50-70
µXPS = 50-250
µživičná membrána = 20 000–50 000
µhliníková fólie = 1 000 000

Co představuje parametr Sd?
Sd = µ x d
Parametr Sd se používá v praxi a označuje tloušťku statické vrstvy vzduchu, která má stejný odpor proti vodní páře (µ) jako tloušťka stavebního materiálu (d).
Sd = ekvivalentní tloušťka vrstvy vzduchu.
Viz níže pro porovnání vzdáleností, které musí vodní páry urazit u různých stavebních materiálů:

Podle normy DIN 4108 je limit pro neschopnost zdi dýchat (odolnost proti difuzi) Sd = 1500 m

4. Odolnost vůči žíravým látkám a rozpouštědlům
Při provozu budovy je nutné počítat s odolností vůči rozrušování různými chemickými látkami, protože tepelná izolace přichází do styku s: lepidly, nátěrovými hmotami, rozpouštědly, ředidly, produkty na bázi živice, betonem apod. XPS desky odolávají působení stavebních materiálů, jako jsou vápno, cement, sádra, živice, fyziologické sérum, ředěné kyseliny apod. XPS desky však nedokážou odolat rozrušování hořlavými látkami na bázi živice, laky nebo rozpouštědlovými ředidly.

5. Ohnivzdornost
Podobně jako jakýkoli jiný organický materiál mohou XPS desky začít hořet. Pokud se nepoužijí látky zpomalující hoření, odpovídá XPS jako samostatný výrobek při zkouškách podle evropských protipožárních předpisů třídě E.Vzhledem k tomu, že se XPS desky nikdy nepoužívají samostatně, tj. nejsou přímo vystaveny plameni nebo jsou zakryté různými jinými produkty, například omítkami, je pochopitelné, že se zkoušení provádí s krycím materiálem.
Reakce určitého materiálu na oheň se určuje jeho zápalností (ať může nebo nemůže hořet), mírou, do jaké plameny přetrvávají, a tím, zda z něj odpadávají nebo neodpadávají rozžhavené částice. Odolnost vůči ohni je hodnota času, po který si materiál při požáru udrží svou strukturu. Je ovlivněna níže uvedenými parametry:
- procento přidaných přísad zpomalujících plameny
- zápalnost rozpínajících se plynů
- zkoušený vzorek (šířka)
- objemová hmotnost materiálu

Desky GIAS Grafit XPS jsou výrobky třídy E, což znamená, že při vystavení ohni nepřestane polystyren hořet. Pokud však dojde k odstranění zdroje ohně, XPS deska uhasne.

6. Mechanické vlastnosti
Jednou z vynikajících vlastností desek z extrudovaného polystyrenu XPS je jeho velká odolnost v tlaku jak při krátkodobém, tak při dlouhodobém zatížení. Tepelněizolační materiál s vysokou pevností v tlaku při vystavení zátěži jen velmi málo zmenší svou šířku, a proto zůstávají v platnosti výpočty týkající se tepelné izolace, neboť jsou zachovány izolační vlastnosti a hodnoty materiálu. Tepelný odpor materiálu je přímo úměrný jeho šířce: R = d / λ.
Extrudovaný polystyren patří mezi materiály s velkou pevností v tlaku. Z hlediska bezpečnosti je možné počítat se zatížením, které odpovídá 10% deformaci základního tvaru materiálu.
Existuje přímá úměra mezi objemovou hmotností XPS a jednou z jeho hlavních vlastností: pevností v tlaku a tahu. Při vyšší objemové hmotnosti se zvyšuje i pevnost. Grafitové desky GIAS Grafit XPS mají minimální objemovou hmotnost 32 kg/m3, o 20 % větší než podobné výrobky.

Závislost mezi objemovou hmotností a pevností v tlaku

Tabel comparatie XPS vs EPS

 

Závislost mezi objemovou hmotností a pevností v tahu

 

COMPARATIE XPS-EPX tabel comparativ densitate si intindere

 

Zkušební metoda je upravena normou SR EN 1606, která uvádí, že maximální přijatelné prodloužení je 2 %.

7. Rozměrová stabilita
Tepelněizolační materiály jsou ze své povahy vystaveny výkyvům teplot. Tím vznikají výrazné teplotní rozdíly mezi jejich protilehlými stranami, přičemž na ně působí i střídání dne a noci. Rozměrová stabilita je jednou z nejdůležitějších vlastností, která ovlivňuje chování tepelněizolačního materiálu při jeho každodenním fungování.U porézního extrudovaného polystyrenového materiálu XPS se předpokládá trojrozměrná komůrková struktura, která je vyvážená, vzduchotěsná a konzistentní.

GiasXPS

Leave a Reply

Briotherm
GIAS XPS
Obratite nam se za upute o tome kako koristiti naše proizvode ili ako imate pitanja o našim proizvodima;
Društveni mediji
Javite se
Željeli bismo čuti sva vaša pitanja i otvoreni smo za komunikaciju putem naših kanala društvenih medija.
Briotherm
GIAS XPS
Obratite nam se za upute o tome kako koristiti naše proizvode ili ako imate pitanja o našim proizvodima;
Međunarodni kontakti
Gdje nas pronaći?
https://giasxps.ro/wp-content/uploads/2021/03/GIAS-EUROPA-FOOTER.png
Društveni mediji
Javite se
Željeli bismo čuti sva vaša pitanja i otvoreni smo za komunikaciju putem naših kanala društvenih medija.

Copyright by GIAS XPS. All rights reserved 2022

Copyright by GIAS XPS. All rights reserved 2022

hrCroatian